ΩΡΑΡΙΟ: Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00-21:00 - Σάββατο: 08:00-18:00

Όροι Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους ‘Ορους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Αυτός ο Ιστότοπος (batterycenter.gr) παρέχεται από τον Όμιλο Μπαταριών GP Battery Center Corporation, Inc. και υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Χρησιμοποιώντας αυτό τον Ιστότοπο ή κάθε εφαρμογή που παρέχεται μέσω αυτού συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. 

Περιεχόμενο Ιστότοπου

Ο Ιστότοπος περιλαμβάνει εμπορικά σήματα, κατατεθέντα σήματα, υλικό που δεσμεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλο περιεχόμενο το οποίο είναι ιδιοκτησία του GPBCCI και άλλων (Περιεχόμενο). Η GP Battery Center Corporation, Inc και/ή οι θυγατρικές του είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες όλου του Περιεχομένου του Ιστότοπου, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων χρήσης, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός από εκείνα που αναφέρονται ρητά στον Ιστότοπο, μπορείτε να εκτυπώσετε αντίγραφο μεμονωμένων οθονών ή να «κατεβάσετε» υλικό που αποτελεί μέρος του Ιστοτόπου αποκλειστικά για δική σας χρήση ή αρχείο, με την προϋπόθεση ότι κάθε λογότυπος, σήματα ή λεζάντες που εμφανίζονται στις αντιγραμμένες σελίδες παραμένουν και δεν μετακινούνται από το εκτυπωμένο αντίγραφο. Σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, προβάλλετε, μεταφέρετε, προσαρμόσετε ή με κάθε τρόπο εκμεταλλευτείτε το Περιεχόμενο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του GPBCCI.

Περιεχόμενη Χρήστη

Κάθε πληροφορία (εκτός από προσωπικές πληροφορίες που καθορίζονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, κειμένων, αρχείων γραφικών και άλλου υλικού που μεταφέρετε στον Ιστότοπο ή παρέχετε στο GPBCCI αναφέρεται ως Περιεχόμενο Χρήστη. Μεταφέροντας Περιεχόμενο Χρήστη στο ή μέσω του Ιστότοπου συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μεταφορά, ακρίβεια, πληρότητα, ιδιοκτησία και δημοσίευση αυτού του Περιεχομένου Χρήστη και ότι η GPBCCI δεν φέρει ευθύνη για τη μεταφορά του. Μεταφέροντας Περιεχόμενο Χρήστη στο GPBCCI ή διαθέτοντάς το σε ή μέσω του Ιστότοπου παραχωρείτε στο GPBCCI και τις θυγατρικές του ατελώς, διεθνώς, διαρκώς, αμετακλήτως, μη αποκλειστικά και πλήρως υπό-αδειοδοτούμενο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιεύει, μεταφράζει, να δημιουργεί παράγωγα έργα, διανέμει και προβάλλει αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη εν όλω ή εν μέρει και/ή να το ενσωματώσει σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε «ηθικά δικαιώματα» σε αυτό έχουν αρθεί. Ο  GPBCCI δεν παρακολουθεί, αναθεωρεί ή διορθώνει Περιεχόμενο Χρήστη που έχει αναρτηθεί ή έχει διατεθεί στο ή μέσω του Ιστότοπου. Εντούτοις, διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί, διορθώσει ή αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη στο σύνολο ή εν μέρει που κατά την κρίση του GPBCCI δεν συμμορφώνεται με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, είναι παράνομο, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανεπιθύμητο, ακατάλληλο ή ανακριβές. Ο  GPBCCI δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια απόφαση, έλλειψη απόφασης, ή καθυστέρηση στη διόρθωση ή αφαίρεση Περιεχομένου Χρήστη.

Δεοντολογία

Δεν πρέπει επ’ ουδενί να μεταφέρετε σε ή μέσω του Ιστότοπου Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο: (i) παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ιδιοκτησίας ομαδικό ή ατομικό·(ii) είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, παραπλανητικό, δόλιο, σεξουαλικό, απεχθές, ή παραβιάζει την ιδιωτικότητα· (iii) στοχοποιεί, παρενοχλεί, υποβαθμίζει ή εκφοβίζει άτομα ή ομάδες με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία ή την αναπηρία· (iv) περιέχει αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, προωθητικό υλικό, «μαζικό περιεχόμενο», «αλυσιδωτές επιστολές» ή άλλης μορφής εκκλήσεις· ή (v) περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλου είδους κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που μπορεί να διακόψουν, καταστρέψουν ή περιορίζουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να συμβάλουν σε οποιαδήποτε παρεμφερή καταστροφική δραστηριότητα. Επίσης συμφωνείτε ότι δεν: (i) θα πλαστοπροσωπήσετε άτομο ή οντότητα ή θα δηλώσετε ψευδή σχέση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαστρεβλώσετε τη σχέση σας με πρόσωπο ή οντότητα·(ii) θα διαμορφώσετε ή χειριστείτε με άλλο τρόπο Περιεχόμενο Χρήστη προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευσή του·(iii) θα παρέμβετε ή διαταράξετε τον Ιστότοπο ή τους εξυπηρετητές ή τα δίκτυα που συνδέονται με τον Ιστότοπο ή αγνοήσετε οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή πολιτικές δικτύων που συνδέονται με τον Ιστότοπο· (iv) θα διεισδύσετε ή με άλλο τρόπο επιδιώξετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή θα διακυβεύσετε την αξιοπιστία του Ιστότοπου· (v) θα συλλέξετε ή αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου Χρήστη που αναρτήθηκε από άλλους στον Ιστότοπο ή θα χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό ασυμβίβαστο με το σκοπό του Ιστότοπου· ή (vi) θα παραβιάσετε οποιοδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

Συνδεδεμένοι Ιστότοποι

Ο GPBCCI μπορεί να παρέχει σύνδεση σε Ιστότοπους ή εφαρμογές τρίτων (Συνδεδεμένοι Ιστότοποι ). Οι Συνδεδεμένοι Ιστότοποι δεν αναθεωρούνται, ελέγχονται ή εξετάζονται από τον GPBCCI. Κάθε Συνδεδεμένος Ιστότοπος μπορεί να έχει τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις χρήσης και πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, και ο χρήστης πρέπει να ενημερωθεί και να συμμορφωθεί με όλους τους όρους και τις πολιτικές όταν τον χρησιμοποιεί. Ο GPBCCI  δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τις πολιτικές ή τις πρακτικές οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Ιστότοπου ή άλλου πρόσθετου συνδέσμου που μπορεί να περιλαμβάνει, ούτε είναι υπόλογος για την πρόσβαση των Χρηστών στους Συνδεδεμένους Ιστότοπους . Οι σύνδεσμοι δεν υποδηλώνουν έγκριση του GPBCCI  για τους Συνδεδεμένους Ιστότοπους ή άλλη εταιρία ή υπηρεσία.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σας προτρέπουμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία έχει ενσωματωθεί με αναφορά στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης.

Αποποίηση Εγγυήσεων

ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΠΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Ο GPBCCI ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: (Ι) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ (ii) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Περιορισμός Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο GPBCCI, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΓΟΝΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΑΔΟΧΟΙ Ή ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ (I) ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ) Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ, Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Ο JCBGI Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Αποζημίωση

Με τη χρήση του Ιστότοπου, συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε, και να αφήσετε ανεπηρέαστους τον GPBCCI, τις θυγατρικές του, τα στελέχη του, τους διευθυντές και υπαλλήλους από κάθε αξίωση, υποχρέωση, δαπάνη και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών, που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου, οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης από εσάς ή Περιεχομένου Χρήστη που μεταφέρετε σε ή μέσω του Ιστοτόπου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο/Δικαιοδοσία

Ο Ιστότοπος ελέγχεται και λειτουργεί από τα γραφεία μας στην Ελλάδα στον Άγιο Δημήτριο Λευκωσίας 20& Λ. Παπαναστασίου .Πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση στους τοπικούς νόμους. Οι νόμοι της Ελλάδος & της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρουμένων των κανόνων αντικρουόμενων νόμων, θα διέπουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και τη χρήση του Ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο συμφωνείτε και συναινείτε (i) ότι κάθε αξίωση ή διαφωνία με τον  GPBCCI που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Ιστοτόπου θα ακουστούν αποκλειστικά σε εθνικά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια της Ελλάδος και συγκεκριμένα των Αθηνών  και 
(ii) για την άσκηση της προσωπικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της Αθήνας , σε σχέση με κάθε τέτοια διαφωνία.

 

Αλλαγές των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Ο  GPBCCI μπορεί να αλλάξει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κατά καιρούς κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε αλλαγή θα εμφανίζεται σε αυτή τη σελίδα του Ιστοτόπου. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε για αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης τακτικά. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο μετά από τυχόν τροποποιήσεις στους Παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις.

Ιδιοκτησία - Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, το λογότυπο batterycenter.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας G.P Battery Center Corporation, Inc. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

Ακυρωση παραγγελίας

Το eshop σας παρεχη τη δυνατοτητα ακυρωσης παραγγελιας .

Υπαναχώρηση & Επιστροφές Προϊόντων

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική και μόνο χρήση, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε χωρίς να αναφέρετε κάποιο λόγο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του σε εσάς, επιστρέφοντάς μας το προϊόν.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον:
- το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων και των εντύπων που το συνοδεύουν
- η σχετική δήλωσή σας γίνει πριν την παρέλευση του 14ημέρου από την παράδοσή του σε εσάς

Έξοδα Αποστολής: η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της σχετικής ως άνω Δήλωσής σας για Υπαναχώρηση (είτε το επιστρέφετε εσείς στο σημείο που σας υποδεικνύουμε, είτε το αποστέλλετε με κάποιο μεταφορέα).

Έλεγχος & Επιστροφή Χρημάτων: Εφόσον εντός του εν λόγω διαστήματος το προϊόν παραληφθεί από εμάς, και αφού ελεγχθεί και διαπιστωθεί η καλή του κατάσταση κατά τα ανωτέρω, θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το είχατε εξοφλήσει το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που αποστέλλεται σε η Δήλωση σας Υπαναχώρησης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ στο πλαίσιο επιστροφής προϊόντος: Στην περίπτωση που στο πλαίσιο των ανωτέρω (λ.χ. στην περίπτωση της υπαναχώρησης), θα προβούμε σε εξόφληση προς εσάς του αρχικού τιμήματος, διευκρινίζεται ότι:
- Αν η πληρωμή του είχε γίνει από εσάς με την χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προχωρήσει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του πελάτη (εσείς) και της Τράπεζας του. Η Εταιρεία μετά από την ενημέρωση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη για την υλοποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της Τράπεζας καθώς και για τον χρόνο και τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού της εν’ λόγω συναλλαγής.
- Στην περίπτωση που η εξόφληση του τιμήματος έχει γίνει με μετρητά ή Τραπεζικό έμβασμα ή αντικαταβολή, προκειμένου να σας επιστραφεί το εν λόγω ποσό, θα υποδεικνύετε από πλευράς σας Τραπεζικό λογαριασμό (αποστέλλοντας αποδεικτικό ότι είστε ο δικαιούχος αυτού) στον οποίο θα γίνεται με κατάθεση η επιστροφή του τιμήματος του προϊόντος.

Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος Υπαναχώρησης
Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να το ασκήσετε το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς.

Προϋπόθεση για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του να είναι η αυθεντική, σε άριστη κατάσταση, όχι κατεστραμμένη ή ελλιπής ή με εμφανή σημάδια φθοράς και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα και υλικά.

Φόρμα Υπαναχώρησης :
Προκειμένου να επιστρέψετε ένα προϊόν, θα πρέπει να στείλετε email στο sales@batterycenter.gr με τιτλο "Υπαναχώρηση & Επιστροφές Προϊόντων" 

Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL, παρέχεται η δυνατότητα στους Πελάτες μας που έχουν την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλαδή φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) να επιλύουν εξωδικαστικά διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από συναλλαγές τους με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών διατίθεται ως ένας εναλλακτικός, οικονομικός και γρήγορος τρόπος ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων από συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μέσω διαδικτύου, προβλέπεται δε από την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015. Η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών κάθε χώρας, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Στη χώρα μας, η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και ο “Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών” έχουν πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένοι φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Μπορείτε να απευθύνετε τυχόν απορίες σας για τη λειτουργία της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (http://www.eccgreece.gr). Σε περίπτωση μη επίτευξης εξωδικαστικής επίλυσης, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Η σελίδα προστατεύεται από πρωτόκολλο σύνδεσης SSL 1.2 128bit

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/02/2021 βάση σχετικού κανονισμού  όλες οι μπαταρίες μότο αποστέλλονται στον τελικό καταναλωτή μόνο φορτισμένες  και ή ( ανοιχτού τύπου μόνο με μεταφορικές εταιρείες όχι με courier )

G.P. BATTERY CENTER CORPORATION ΙΚΕ

Λ. Παπαναστασίου & Λευκωσίας 20

Άγιος Δημήτριος

Τ.Κ 17341

ΑΦΜ : 800837256

ΔΟΥ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΜΗ : 142578301000