Όροι Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους ‘Ορους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Αυτός ο Ιστότοπος (batterycenter.gr) παρέχεται από τον Όμιλο Μπαταριών GP Battery Center Corporation, Inc. και υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Χρησιμοποιώντας αυτό τον Ιστότοπο ή κάθε εφαρμογή που παρέχεται μέσω αυτού συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. 

Περιεχόμενο Ιστότοπου

Ο Ιστότοπος περιλαμβάνει εμπορικά σήματα, κατατεθέντα σήματα, υλικό που δεσμεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλο περιεχόμενο το οποίο είναι ιδιοκτησία του GPBCCI και άλλων (Περιεχόμενο). Η GP Battery Center Corporation, Inc και/ή οι θυγατρικές του είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες όλου του Περιεχομένου του Ιστότοπου, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων χρήσης, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός από εκείνα που αναφέρονται ρητά στον Ιστότοπο, μπορείτε να εκτυπώσετε αντίγραφο μεμονωμένων οθονών ή να «κατεβάσετε» υλικό που αποτελεί μέρος του Ιστοτόπου αποκλειστικά για δική σας χρήση ή αρχείο, με την προϋπόθεση ότι κάθε λογότυπος, σήματα ή λεζάντες που εμφανίζονται στις αντιγραμμένες σελίδες παραμένουν και δεν μετακινούνται από το εκτυπωμένο αντίγραφο. Σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, προβάλλετε, μεταφέρετε, προσαρμόσετε ή με κάθε τρόπο εκμεταλλευτείτε το Περιεχόμενο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του GPBCCI.

Περιεχόμενη Χρήστη

Κάθε πληροφορία (εκτός από προσωπικές πληροφορίες που καθορίζονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, κειμένων, αρχείων γραφικών και άλλου υλικού που μεταφέρετε στον Ιστότοπο ή παρέχετε στο GPBCCI αναφέρεται ως Περιεχόμενο Χρήστη. Μεταφέροντας Περιεχόμενο Χρήστη στο ή μέσω του Ιστότοπου συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μεταφορά, ακρίβεια, πληρότητα, ιδιοκτησία και δημοσίευση αυτού του Περιεχομένου Χρήστη και ότι η GPBCCI δεν φέρει ευθύνη για τη μεταφορά του. Μεταφέροντας Περιεχόμενο Χρήστη στο GPBCCI ή διαθέτοντάς το σε ή μέσω του Ιστότοπου παραχωρείτε στο GPBCCI και τις θυγατρικές του ατελώς, διεθνώς, διαρκώς, αμετακλήτως, μη αποκλειστικά και πλήρως υπό-αδειοδοτούμενο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιεύει, μεταφράζει, να δημιουργεί παράγωγα έργα, διανέμει και προβάλλει αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη εν όλω ή εν μέρει και/ή να το ενσωματώσει σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε «ηθικά δικαιώματα» σε αυτό έχουν αρθεί. Ο  GPBCCI δεν παρακολουθεί, αναθεωρεί ή διορθώνει Περιεχόμενο Χρήστη που έχει αναρτηθεί ή έχει διατεθεί στο ή μέσω του Ιστότοπου. Εντούτοις, διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί, διορθώσει ή αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη στο σύνολο ή εν μέρει που κατά την κρίση του GPBCCI δεν συμμορφώνεται με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, είναι παράνομο, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανεπιθύμητο, ακατάλληλο ή ανακριβές. Ο  GPBCCI δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια απόφαση, έλλειψη απόφασης, ή καθυστέρηση στη διόρθωση ή αφαίρεση Περιεχομένου Χρήστη.

Δεοντολογία

Δεν πρέπει επ’ ουδενί να μεταφέρετε σε ή μέσω του Ιστότοπου Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο: (i) παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ιδιοκτησίας ομαδικό ή ατομικό·(ii) είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, παραπλανητικό, δόλιο, σεξουαλικό, απεχθές, ή παραβιάζει την ιδιωτικότητα· (iii) στοχοποιεί, παρενοχλεί, υποβαθμίζει ή εκφοβίζει άτομα ή ομάδες με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία ή την αναπηρία· (iv) περιέχει αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, προωθητικό υλικό, «μαζικό περιεχόμενο», «αλυσιδωτές επιστολές» ή άλλης μορφής εκκλήσεις· ή (v) περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλου είδους κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που μπορεί να διακόψουν, καταστρέψουν ή περιορίζουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να συμβάλουν σε οποιαδήποτε παρεμφερή καταστροφική δραστηριότητα. Επίσης συμφωνείτε ότι δεν: (i) θα πλαστοπροσωπήσετε άτομο ή οντότητα ή θα δηλώσετε ψευδή σχέση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαστρεβλώσετε τη σχέση σας με πρόσωπο ή οντότητα·(ii) θα διαμορφώσετε ή χειριστείτε με άλλο τρόπο Περιεχόμενο Χρήστη προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευσή του·(iii) θα παρέμβετε ή διαταράξετε τον Ιστότοπο ή τους εξυπηρετητές ή τα δίκτυα που συνδέονται με τον Ιστότοπο ή αγνοήσετε οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή πολιτικές δικτύων που συνδέονται με τον Ιστότοπο· (iv) θα διεισδύσετε ή με άλλο τρόπο επιδιώξετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή θα διακυβεύσετε την αξιοπιστία του Ιστότοπου· (v) θα συλλέξετε ή αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου Χρήστη που αναρτήθηκε από άλλους στον Ιστότοπο ή θα χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό ασυμβίβαστο με το σκοπό του Ιστότοπου· ή (vi) θα παραβιάσετε οποιοδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

Συνδεδεμένοι Ιστότοποι

Ο GPBCCI μπορεί να παρέχει σύνδεση σε Ιστότοπους ή εφαρμογές τρίτων (Συνδεδεμένοι Ιστότοποι ). Οι Συνδεδεμένοι Ιστότοποι δεν αναθεωρούνται, ελέγχονται ή εξετάζονται από τον GPBCCI. Κάθε Συνδεδεμένος Ιστότοπος μπορεί να έχει τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις χρήσης και πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, και ο χρήστης πρέπει να ενημερωθεί και να συμμορφωθεί με όλους τους όρους και τις πολιτικές όταν τον χρησιμοποιεί. Ο GPBCCI  δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τις πολιτικές ή τις πρακτικές οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Ιστότοπου ή άλλου πρόσθετου συνδέσμου που μπορεί να περιλαμβάνει, ούτε είναι υπόλογος για την πρόσβαση των Χρηστών στους Συνδεδεμένους Ιστότοπους . Οι σύνδεσμοι δεν υποδηλώνουν έγκριση του GPBCCI  για τους Συνδεδεμένους Ιστότοπους ή άλλη εταιρία ή υπηρεσία.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σας προτρέπουμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία έχει ενσωματωθεί με αναφορά στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης.

Αποποίηση Εγγυήσεων

ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΠΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Ο GPBCCI ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: (Ι) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ (ii) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Περιορισμός Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο GPBCCI, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΓΟΝΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΑΔΟΧΟΙ Ή ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ (I) ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ) Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ, Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Ο JCBGI Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Αποζημίωση

Με τη χρήση του Ιστότοπου, συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε, και να αφήσετε ανεπηρέαστους τον GPBCCI, τις θυγατρικές του, τα στελέχη του, τους διευθυντές και υπαλλήλους από κάθε αξίωση, υποχρέωση, δαπάνη και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών, που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου, οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης από εσάς ή Περιεχομένου Χρήστη που μεταφέρετε σε ή μέσω του Ιστοτόπου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο/Δικαιοδοσία

Ο Ιστότοπος ελέγχεται και λειτουργεί από τα γραφεία μας στην Ελλάδα στον Άγιο Δημήτριο Λευκωσίας 20& Λ. Παπαναστασίου .Πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση στους τοπικούς νόμους. Οι νόμοι της Ελλάδος & της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρουμένων των κανόνων αντικρουόμενων νόμων, θα διέπουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και τη χρήση του Ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο συμφωνείτε και συναινείτε (i) ότι κάθε αξίωση ή διαφωνία με τον  GPBCCI που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Ιστοτόπου θα ακουστούν αποκλειστικά σε εθνικά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια της Ελλάδος και συγκεκριμένα των Αθηνών  και 
(ii) για την άσκηση της προσωπικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της Αθήνας , σε σχέση με κάθε τέτοια διαφωνία.

 

Αλλαγές των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Ο  GPBCCI μπορεί να αλλάξει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κατά καιρούς κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε αλλαγή θα εμφανίζεται σε αυτή τη σελίδα του Ιστοτόπου. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε για αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης τακτικά. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο μετά από τυχόν τροποποιήσεις στους Παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις.

Ιδιοκτησία - Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, το λογότυπο batterycenter.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας G.P Battery Center Corporation, Inc. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

 

Τι λένε για εμάς